ქვეყანა

„ლიკანი“ – ის მინერალური შემადგენლობა

მინერალური შემადგენლობა მგ/დმ3
კალციუმი 40-100
მაგნიუმი 30-80
კალიუმი 15-50
ნატრიუმი 1000-1700
ჰიდრო კარბონატები 1000–2000
ქლორიდები 150-400
სულფატები <50
საერთო მინერალიზაცია 4.5- 6.5 g/l